INFORMACIONET E DOMODSOSHME

Ju mundeni te informoheni ne çdo moment reth ndryshimeve ne lidhjem me ofertat dhe Treguesit e Cilesise..

Rifreskimi i Fundit me: 15/04/2024

Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2024 Kliko ketu

Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2023 Kliko ketu

Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2023 Kliko ketu

Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2022 Kliko ketu

Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori I-rë 2022 Kliko ketu

Treguesit e cilësisë të shërbimit të internetit 6 mujori II-të 2021 Kliko ketu

Kontrata TIP:  Kushtet dhe termat e Kontrates se Pajtimit, te perditesuara ne pajtim me rregulloren per “Mbrojtjen e Konusmatorëve dhe Pajtimtarëve të Komunikimeve Elektronike”, hyjne ne fuqi duke filluar nga data 01.02.2022. Hyrja në fuqi e kushteve dhe termave të përditësuara të Kontratës së Pajtimit nuk cënon apo modifikon Kontratat me pajtimtarët ekzistues të cilat do të mbeten në fuqi në përputhje me kushtet dhe termat përkatëse

Siguria e Rrjetiot         Kliko ketu

Për të mbrojtur klientët e saj dhe në zbatim të Rregullores Nr.37 datë 29.10.2015 “Mbi Masat Teknike Dhe Organizative Për Të Garantuar Sigurinë Dhe Integritetin e Rrjeteve Dhe/Ose Shërbimeve Të Komunikimeve
Elektronike”, shoqëria STARCOM SHPK, publikon këtë udhëzues për përdoruesit.

Experience the fastest iptv service Your favorite channels in your backpack.